IT & Management

Masterprogrammet IT & Management

Om programmet

Programmet vänder sig till dig som tidigare har läst informatik, företagsekonomi, datavetenskap, kognitionsvetenskap eller andra närliggande ämnen. Under utbildningens första år läser alla samma kurser för att få kunskap inom området IT och management. Under det andra året väljer du att fördjupa dig inom IT eller management, vilket påverkar vilka kurser du läser under höstterminen. Det finns även möjlighet att läsa denna termin utomlands. Utbildningen avslutas med en masteruppsats som skrivs under vårterminen år två.

Framtida yrkesuppgifter kan handla om mer avancerade IT-projektuppdrag, projektledning eller avancerat arbete på interna IT-avdelningar. Möjliga yrkesroller kan vara systemutvecklare, verksamhetsutvecklare, IT-designer, programmerare, IT-projektledare samt IT-controller.

Utbildningens arbetsformer

IT bär med sig en stor potential och förändringskraft, men kan även ha negativ inverkan på verksamhet och samhälle. I utbildningen är därför ett nyanserat och utforskande perspektiv på IT-system centralt. Vi eftersträvar att du som student ska vara så väl förberedd inför kommande yrkesliv som möjligt. En pedagogisk ledstjärna för programmets utformning är därför att kunskap förvärvas genom en växelverkan mellan teori och praktik, vilket innebär att utbildningen lägger stort fokus på att du som student ska få tillämpa dina teoretiska kunskaper praktiskt. Programmets lärare har en tydlig och aktiv koppling till aktuell forskning inom området, samtidigt som de samverkar med duktiga praktiker inom området. Undervisningen bedrivs ofta i projektform, vilket sätter projekt och projektledning i fokus och efterliknar därmed kommande yrkesverksamhet.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena:
  – Informatik
  – Företagsekonomi
  – Kognitionsvetenskap
  – Datavetenskap
  eller motsvarande
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Efter utbildningen

IT och management är en utbildning som ger dig särskilda kunskaper i att skapa harmoni mellan verksamhet och IT. Med fördjupade kunskaper inom digitalisering, styrning och verksamhetsutveckling kan du arbeta i många olika arbetsroller såsom IT-konsult, managementkonsult, IT-projektledare, verksamhetsutvecklare, IT Controller, kravanalytiker, Business Intelligence-konsult, och systemutvecklare. Din unika kompetens efterfrågas i alla typer av branscher – både i den privata sektorn och i offentlig förvaltning. Programmet ger också behörighet till forskarutbildning.

Programmets upplägg

Programmet kan resultera i en magisterexamen vid fullföljandet av två terminer inklusive magisteruppsats, och en masterexamen vid fullföljandet av fyra terminer inklusive magisteruppsats.

Termin 1

Det finns en tydlig progression inom programmet. Kurserna under den första terminen fungerar som en introduktion till ämnesområdet. Under dessa kurser introduceras de projektinriktade och studentaktiva arbetsformerna inom programmet. Detta innebär att studerande med olika utbildningsbakgrunder får en gemensam bas att utgå från.

Termin 2

Termin 2 är inriktad på att arbeta i praktiken med relevanta problem samt att reflektera över dessa problem inom IT och management. Terminen inleds med gemensamma kurser (15 hp). Oavsett om studenten väljer en ett- eller tvåårig utbildning.

Vid val av en ettårig magisterexamen avslutas utbildningen med en magisteruppsats (Magisteruppsats, 15 hp). Magisteruppsatsens teoretiska bas integreras i det praktiska arbetet. 

För studerande som väljer att ta en masterexamen avslutas termin 2 med verksamhetsförlagd praktik (15 hp). Syftet med praktiken är att ytterligare fördjupa växlingen mellan teori och praktik samt att diskutera begreppet den reflekterande praktikern.

Termin 3

Under den tredje terminen erbjuds en valfrihet. Här väljer den studerande, i samråd med programansvarig, kurser som fördjupar kunskaperna inom IT och/eller management. Utbudet av kurser kan variera mellan åren. En förteckning över kurser som erbjuds under terminen tillhandahålls av institutionen. Under denna termin kan studierna även bedrivas utomlands.

Termin 4

Under den avslutande terminen skrivs mastersuppsatsen (Masteruppsats, 30 hp). Teori- och praktiknära kunskaper som tillägnats tidigare i utbildningens terminer ska i uppsatskursen omsättas och fördjupas.

 

 

Information från den officiella hemsidan för Linköpings universitet (Hämtad 2020-06-04)

Utlandstermin

På programmet finns möjligheten att läsa en termin (Termin 3) utomlands. Linköpings universitet har avtal med 400 universitet i 50 olika länder. Varje år reser cirka 600 studenter från LiU ut i världen för att studera vid någon av  partneruniversiteten. Som utbytesstudent betalar du ingen terminsavgift till värduniversitetet och du kan få studiemedel under tiden. Resan, mindre avgifter, boende med mera tillkommer. 

Information hämtad från den officiella hemsidan för Linköpings universitet (Hämtad 2020-06-04)

 

IT & Management