Studiehandboken

Att studera på ett Universitet är precis som att arbeta på en arbetsplats. Du är skyldig att respektera dina medmänniskor precis som i vanliga livet och ja lärare är också dina medmänniskor. Särskilt viktigt är att respektera dina arbetskamrater, i detta fall studiekamrater. Studerandeform i grupp är en svår form av studier. Det är där extra viktigt att bibehålla just denna respekt.

Syftet med studiehandboken

Efter att det funnits otydligheter om vad som gäller inom en kurs när det gäller kursplanen, ansvar, examination och återmatning, har vi skapat detta dokument för att tydliggöra och förenkla framställningen, de åtaganden som en student ska göra under en kurs men också de åtaganden en ansvarig lärare eller examinator ska göra under en kurs.

 

Kursplanen

Detta kapitel behandlar kursplanen. Kursplanen är det juridiska dokument som reglerar bland annat kursens innehåll, undervisnings- och arbetsformer, examination och vilka lärandemål som är aktuella. Kursplanen beskriver också vilken institution som ansvarar för kursen och vilken nivå och omfattningen kursen har (se vidare nedan).

Kursplanen utformas i flera steg; ett förslag utformas från det ämne som skall ge kursen, den överenskommes med det program där kursen skall ingå, och godkänns sedan på institutions- och fakultetsnivå. Kursplanen blir efter detta ett officiellt dokument.

Kursplanen skall upprättas långt innan kursen startar så att kursledare och kurspersonalen har god tid på sig att förbereda kursen. ”Kursplanen är det juridiska dokument som reglerar kontraktet mellan studenten och universitetet”1. Kursplanen finns tillgänglig via länk på kurswebbplatsen samtidigt som kurswebbplatsen publiceras.

Det är viktigt att du som student läser kursplanen noga innan kursens start, så att det finns en klar överensstämmelse med vad som finns på kurswebbplatsen. Om det finns otydligheter eller felaktigheter är det viktigt att du kontaktar sektionen, programansvarig, studierektor och/eller kursledare.

Vi vill betona att kursplanen är det viktigaste dokumentet du, som student, har för att göra din röst hörd hos kursledare eller examinator.

Kursplanens innehåll

Kursplanen ska enligt Linköpings universitets regelverk innehålla:

 • Kursnamn (svenskt och engelskt)
 • Kursens poäng och fördjupningsnivå
 • Kursens mål
 • Förkunskapskrav
 • Organisation
 • Kursinnehåll
 • Kursinnehåll
 • Kurslitteratur
 • Förkunskapskrav
 • Examinationsmoment
 • Betygsskala

Vi vill än en gång påpeka att kursplanen är ett juridiskt dokument som ska innehålla väl specificerade punkter hur kursen ska genomföras. Centrala punkter i dokumentet från både studentens och lärares sida är lärandemål och examination.

Under dessa punkter ska det stå exakt vilka mål som kursen har gällande studentens kunskaper.

 • Det ska stå hur många och vilka typer av examinationer som kursen ska innehålla.
 • Kursens mål är viktiga för att efter kursen kunna utvärdera huruvida det har stämt med verkligheten. Du kan se tillbaka till kursens mål i kursplanen när du gör kursutvärderingen.
 • Kursplanen får absolut inte ändras under kursens gång.

 

Kursinformation

Kursinformationen gällande kurs hittar du på kursens webbplats. Informatik är huvudämnet inom systemvetenskaplig utbildning och ges merparten av kurserna i programmet har en överenskommen deadline på tre veckor för att publicera följande om kursen på kurswebbplatsen.

 • Schema
 • Välkomstmail
 • Grundläggande information om kursen

Varje kursledare skall senast innan tre veckor kursstart skicka ut ett ”välkomstbrev” via e-post till studenter anmälda på kursen där ovanstående basinformation på kursens webbsida länkas till.

Kurswebbplatsen är till för att informera och uppdatera studenten om vad som händer och ska ske under kursen. Kursinformationen är mer ett beskrivande material och inget juridiskt dokument i sig och kan revideras kontinuerligt av kursledare. Det är viktigt att studenten själv uppdaterar sig kontinuerligt i vad som sker i kursen. Oftast skickas inkurswebbsidan.

 

Examination

Lärarens åtgärder, skyldigheter

Kursledare

 • Anvisningar om examinationen inklusive namn på examinator skall meddelas de studerande vid kursens början. Information om examinationsform och betygsskala framgår av kursplan och ska finnas i kursinformation som publiceras på kursens webbsida.
 • Vid andra examinationsformer än skriftlig tentamen är det extra viktigt att formen för och regler kring aktuellt examinationsmoment skriftligen meddelas studentgruppen senast vid kursens början. Examinationsformen får ej avvika från den som är angiven i kursplanen.
 • Vid misstanke om försök till fusk skall examinator omgående göra en skriftlig anmälan till rektor och den studerande skall informeras om att detta skett.
 • Göra tentamensresultat tillgängliga för studenten senast 10 arbetsdagar efter tentamen.
 • Tillse att resultat rapporteras i LADOK senast 12 arbetsdagar efter tentamen.
 • Tentamensvisning ska erbjudas.

Studierektor

 • Tillse att kursledare får information om tentamensrutiner och gällande regelverk
 • Tillse att kursledare får information om vilka examinationsformer som finns inskrivna i aktuell kursplan – och att inga ändringar kan göras utan att kursplanen revideras i god tid före ändringen träder i kraft
 • Skyldighet att tillse att ny examinator utses för studerande, som underkänts två gånger i prov för viss kurs (motsvarande) och som begär att annan lärare utses till examinator. Sådan begäran skall normalt bifallas.

Studentens åtgärder, skyldigheter

 • Anmäler sig till examination inom angiven tid, vanligtvis 10 dagar, via studentportalen – om inte annan information ges av kursledare
 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle. Där med inte sagt att studenten får en ny examinator.
 • Om inte resultat eller återmatning återlämnas enligt fakultetens regler, se ovan, kan studenten via mail ta kontakt med kursledare, studierektor eller båda två.
 • Studerande, på FilFak, som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov, s.k. ”plussning”, för högre betyg.

 

Kursutvärdering

Enligt 1 kap. 14 § högskoleförordningen skall studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Utvärdering av kurs sker normalt i samband med att kursen avslutas under en tvåveckorsperiod. Detta ska ske genom KURT enligt ett LiU-beslut. Skickas inte detta ut via mail, kontakta din sektionen eller studierektor. Programmet, kursledare eller ansvarigt ämne kan därutöver enskilt eller i samverkan med sektionen välja att genomföra ytterligare utvärderingar.